Muzeum paměti holocaustu ve Spojených státech je americkou národní institucí pro dokumentaci, studium a výklad historie holocaustu. Muzeum je ve Spojených státech centrálním archivem pro studium holocaustu, slouží akademikům, studentům, pedagogům, genealogům a širší veřejnosti a poskytuje přístup ke svým sbírkám, které obsahují: fotografie, předměty, filmové materiály, hudbu, archivní dokumentaci, knihy, svědectví obětí holocaustu, pachatelů, očitých svědků a další materiály. Tyto sbírky v kombinaci s akademickými programy pomáhají udržovat oblast studia holokaustu a genocidy a zachovávat památku těchto tragických událostí.

V rámci snahy muzea o shromažďování, uchovávání a šíření informací o holokaustu a nacistické perzekuci byl zahájen projekt digitalizace archivů gestapa v Moravském zemském archivu v Brně (MZA). Divizi společnosti iGuana ScanFactory v Praze byla svěřena digitalizace archivů gestapa pro Muzeum paměti holocaustu ve Spojených státech. Tým společnosti iGuana dosud úspěšně naskenoval a indexoval téměř 700 000 z odhadovaných 1 500 000 stran dokumentů obsažených v archivu gestapa v MZA. iGuana při digitalizaci zbývajících záznamů úzce spolupracuje s Moravským zemským archivem a americkým Muzeem paměti holocaustu.

Gestapo Brno: archivní záznamy a digitalizace

Brněnské archivy gestapa obsahují různé typy záznamů včetně vyšetřovacích spisů a záznamů o zatčení a administrativních záznamů. Spisy z vyšetřování a zatčení se týkají převážně Čechů zatčených pro různá obvinění, jako např. protiněmecké či politické vyjadřování, poslech zahraničního vysílání, sabotáže, simulování, protispolečenské chování, držení zbraní, mísení ras, hospodářské, náboženské, občanskoprávní, správní a jiné delikty. Záznamy rovněž obsahují dokumentaci postupu gestapa vůči českým skupinám odporu a židům, rozpuštění českých organizací, zabavování majetku a situační zprávy.

Spisy a záznamy gestapa skenované společností iGuana mají nejrůznější formát včetně: nadrozměrů (např. mapy), materiálů tištěných, rukou psaných, volných, spojených kancelářskými svorkami, vázaných či nevázaných, svázaných provázkem, zmačkaných, špatně čitelných, obsahujících fotodokumentaci apod. Řada dokumentů je velice křehká a vyžaduje manipulaci s maximální opatrností jak při přípravě, tak při skenování. Veškeré svorky, sešívací nebo jiný vázací materiál musí před skenováním digitalizační specialisté společnosti iGuana opatrně odstranit speciálními nástroji. Je zásadní přesně zachovat pořadí dokumentů v rámci spisu po naskenování, bez ohledu na to, zda jednotlivý soubor obsahuje pouze několik stran nebo stovky stran materiálu. Po naskenování se musí všechny dokumenty uvést do původního stavu, tzn. musí být spojeny svorkami, sešity či jinak svázány zcela stejným způsobem na přesně stejných místech a v přesně stejném pořadí. To vyžaduje přesnou práci vysoce kvalifikovaných specialistů, z nichž každý v dané době pracuje na konkrétní sadě dokumentů a kteří využívají speciální nástroje a skenovací vybavení, ručně připravují a skenují dokumenty a přebaly spisů a žádnou část své práce nesdílí s jiným členem týmu.

Veškerá práce na tomto projektu se provádí výhradně na místě v Moravském zemském archivu a žádný dokument či spis neopouští objekt archivu. Společnost iGuana v MZA nainstalovala specializované skenery pro digitalizaci těchto vzácných dokumentů. Pro digitalizaci různých druhů dokumentů se používají různé skenery a různé dokumenty se digitalizují odděleně vzhledem k jejich stavu nebo nestandardnímu rozměru. Veškeré skenování se provádí ručně. Naši pracovníci musí navíc skenery neustále čistit a udržovat v dokonalém stavu tak, aby bylo zaručeno, že při skenování nedojde k poškození žádného dokumentu a bude zajištěna obrazová kvalita vhodná k dalšímu uchování. Vzhledem k složitosti těchto prací a v zájmu zajištění nejvyšší možné kvality pracují specialisté společnosti iGuana ve směnách po maximálně 2 lidech současně. Veškeré naskenované dokumenty/digitální snímky se ručně indexují v souladu s přísnými standardy muzejnictví a archivnictví.

Doufáme, že naší součinností s americkým Muzeem paměti holocaustu a s Moravským zemským archivem při digitalizaci těchto materiálů přispějeme k naplnění jejich poslání při rozvoji, šíření a uchovávání poznatků a památky holocaustu pro budoucí generace.